Luchilla vindt je privacy belangrijk! We gaan dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met je persoonsgegevens. Deze policy beschrijft welke gegevens we verwerken, waarom en op welke basis.

1. Wie contacteren in geval van vragen?

Luchilla met maatschappelijke zetel te Steenbergestraat 9e, 3384 Attenrode – Wever ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0681.869.517, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor concrete vragen kunt u terecht op email info@Luchilla.be.  

U kunt ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be. 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dat gebeurt wanneer u op onze website een aankoop doet of ons mailt voor extra informatie omtrent een aangeboden artikel.

Wij verzamelen en verwerken volgende persoonsgegevens : 

  • Persoonsgegevens zijn: naam, voornaam, e-mailadres, taal, adres, betalingsgegevens en telefoonnummer.

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

De onder punt 2 vermelde persoonsgegevens worden verwerkt om je bestelling of vragen te kunnen verwerken. 

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens gebaseerd op de toestemming die u geeft wanneer u overgaat tot een aankoop op onze website of wanneer u ons rechtstreeks aanschrijft. 

4. Duur van de verwerking.

Wij bewaren de persoonsgegevens van bestelling tot zeven jaar daarna, wat de wettelijke bewaarplicht is.

5. Wat zijn jouw rechten als Klant?

Het is onze plicht je te informeren over welke rechten je hebt als data subject. 

  1. Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Dit recht is echter niet onbeperkt.

  1. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

Het staat u vrij uw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Daarnaast hebt u steeds het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  1. Recht van verzet

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

  1. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

  1. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  1. Uitoefening van uw rechten

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons op info@Luchilla.be

6. Doorgifte / consultatie van uw persoonsgegevens?

Luchilla geeft jouw naam en adres door aan de transportdienst hiervoor werken we samen met Bpost. Voor het ontvangen van uw betaling en betalingsgegevens werken we samen met Mollie B.V. onze partner ter verwerking van de online betaling.

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de  toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.